Umów bezpłatną konsultację kwalifikacyjną

Regulamin sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych 

 

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2.  Usługi Szkoleniowe świadczy Usługodawca: firma Psychoterra Cognita Natalia Pietrulewicz, ul. Piaskowa 4C, 05-119 Józefów NIP: 9291681244, zwana dalej Psychoterra Cognita lub Usługodawcą.

 

 

 

§2

 

Definicje

 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Usługa Szkoleniowa (szkolenie/kurs) - przygotowane, sprzedawane i świadczone przez Usługodawcę zajęcia pozwalające zdobyć lub uzupełnić wiedzę i/lub umiejętności. Szkolenie jest przeprowadzane w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym przez Usługodawcę lub online - przy użyciu środków komunikacji na odległość.
 3.  Zamawiający - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła wypełniony formularz zgłoszenia na Szkolenie.
 4.  Uczestnik - osoba uczestnicząca w Szkoleniu.
 5.  Umowa o świadczenie Usługi Szkoleniowej - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych.

 

 

 

§3

 

Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usługi Szkoleniowej i płatności

 

 1. Lista aktualnie oferowanych szkoleń znajduje się na stronie www.psychoterracognita.pl. 
 2.  Zawarcie Umowy na Usługę Szkoleniową następuje w chwili złożenia zamówienia poprzez sklep i formularz na stronie Usługodowacy i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. 
 3.  Należność za uczestnictwo w Usłudze Szkoleniowej należy uregulować on-line przy zapisie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.psychoterracognita.pl 
 4.  Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 

 

 

§4

 

Organizacja Usługi Szkoleniowej

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzić Szkolenie Uczestnika, a Uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w Szkoleniu i zapłacić za nie wynagrodzenie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu i/lub godziny szkolenia lub ich odwołania. W przypadku przesunięcia terminu zajęć Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Uczestnika/Zamawiającego o zaistniałej zmianie.  Uczestnik/Zamawiający ma prawo zrezygnować ze Szkolenia i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy proporcjonalnie za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły. O ile będzie to możliwe, Usługodawca zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin realizacji zajęć. 
 3. W przypadku odwołania zajęć z winy Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych zwróci Zamawiającemu dokonane opłaty proporcjonalnie za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły.
 4. Szkolenia w formie online odbywają się za pośrednictwem wybranej platformy wideo-szkoleń (przeważnie platformy ZOOM)
 5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie dostęp do Internetu oraz odpowiedni sprzęt komputerowy z którego mógłby korzystać w trakcie zajęć.
 6. Usługa Szkoleniowa jest usługą kompleksową obejmującą Szkolenie jako integralna całość. Z tego powodu Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za zajęcia, w których nie brał udziału.
 7.  Po ukończeniu Szkolenia Uczestnicy otrzymają zaświadczenie.
 8. We wszystkich sprawach organizacyjnych Uczestnicy powinni kontaktować się z sekretariatem Psychoterra Cognita telefonicznie pod numerem tel. 570667268 lub mailowo: kontakt@psychoterracognita.pl.
 9. 10. Działanie nieetyczne i niezgodne z dobrymi obyczajami, działanie na szkodę Usługodawcy, działania naruszające dobra osobiste, lub naruszające prawa własności intelektualnej Usługodawcy, osób współpracujących z Usługodawcą lub innych Uczestników Szkolenia.
 10. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę Usługi Szkoleniowej przed zakończeniem Szkolenia z Zamawiającym, który nie dokonał zapłaty pełnej kwoty za Usługę Szkoleniową.
 11. Cena Szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, zestaw materiałów szkoleniowych (drukowanych lub elektronicznych), zaświadczenie. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów noclegu, kosztów parkingów, zapewnienia dostępu do Internetu na zajęcia online itp.

 

 

 

§5

 

Odstąpienie i rezygnacja z udziału z Usługi Szkoleniowej

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Usługi Szkoleniowej bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres email: kontakt@psychoterracognita.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3.  Zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Psychoterra Cognita zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Usługi Szkoleniowej przez Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku, gdy Zamawiający wyraził zgodę na rozpoczęcie Szkolenia przez Organizator przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 5. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Usługodawcę niezwłocznie, najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

 

 

§6

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Każdy Zamawiający/Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w formie e-mail wysłane na adres kontakt@psychoterracognita.pl.
 2. Reklamacja może być złożona tylko w imieniu własnym, chyba, że na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać: 1) imię i nazwisko Uczestnika/Zamawiającego, 2) adres korespondencyjny; 3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń, 4) oczekiwany stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń 5) podpis.
 4. Organizator odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu zgłoszenia do Organizator, a w sprawach dotyczących rękojmi z art. 561(5) Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni.

 

 

 

§ 7

 

Majątkowe Prawa Autorskie

 

 1. Dostarczane Uczestnikom materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 7 pkt 2.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejęcia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści. 

 

 

 § 8 

Ochrona danych osobowych

 

1. Na mocy przepisów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1.1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Psychoterra Cognita Natalia Pietrulewicz,  ul. Piaskowa 4C, 05-119 Józefów NIP: 9291681244 e-mail: kontakt@psychoterracognita.pl

1.2. Dane będą przetwarzane w celu:

a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w Szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”), b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”), e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

1.3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

1.4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

1.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.2:

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, b) w związku z wydaniem zaświadczenia, w którym przetwarzany jest pesel, służący tylko i wyłącznie do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu c) w związku z marketingiem usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

1.6. Zamawiającemu/Uczestnikowi kursu przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”, f) Zamawiającemu/Uczestnikowi kursu  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

1.7. Zamawiającemu/Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

1.8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu stacjonarnych na Sali lub online w czasie rzeczywistym przez Internet. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

2. Zamawiający/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Zamawiającemu/Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

 

 

§9

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania nowego Regulaminu na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2023 r.

 

+48 570667268

Polityka Prywatności

Regulamin