Umów bezpłatną konsultację kwalifikacyjną

+48 570667268

Polityka Prywatności

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W GRUPIE PSYCHOEDUKACYJNEJ

„OSWAJAM ADHD” 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji, kwalifikacji i uczestnictwa w grupowych spotkaniach psychoedukacyjnych pn. „Oswajam ADHD.” (dalej jako „Grupa”).

 

 • Informacje ogólne i definicje 

 

 • Regulamin - niniejszy Regulamin;

  Organizator - Natalia Pietrulewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

  Psychoterra Cognita Natalia Pietrulewicz z siedzibą Warszawie, ul. Hubnera 5/102, NIP: 9291681244 REGON: 080519926

  Grupa - usługa w postaci psychoedukacyjnych zajęć grupowych prowadzonych przez osoby z wykształceniem psychologicznym, organizowanych i udostępnianych odpłatnie Uczestnikom przez Organizatora. Grupa nie jest terapią indywidualną ani grupową. 

  Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w kwalifikacji oraz Grupie.

 

 • Zgłoszenie udziału, kwalifikacja i warunki udziału

 

 • Zgłoszenie udziału Uczestnika jest dokonywane drogą internetową poprzez przesłanie wiadomości na adres kontakt@psychoterracognita.pl.

  Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator kontaktuje się z osobą zgłaszająca się na Grupę poprzez podany numer telefonu lub adres e-mail Uczestnika w celu umówienia konsultacji kwalifikującej do Grupy. 

  Podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, tak jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego dokonania zgłoszenia.

  Warunkiem udziału w Grupie jest odbycie rozmowy wstępnej z jedną z psycholożek i uzyskanie informacji o kwalifikacji oraz dokonanie opłaty za Grupę zgodnie z wybranym harmonogramem płatności. Przy dużej ilości zgłoszeń o udziale decyduje kolejność dokonywanych opłat. 

  Dodatkowym warunkiem udziału w przypadku zajęć online prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (wideokonferencji) jest dostęp do komputera i stabilnego łącza internetowego pozwalającego na przesyłanie i odbieranie obrazu i dźwięku.

 

 • Organizacja Grupy

 

 • Organizator organizuje i udostępnia odpłatnie zajęcia psychoedukacyjne w ramach przedmiotowej Grupy.

  Ramowy program Grupy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.psychoterracognita.pl. Dobór prowadzących grupę oraz wybór szczegółowego zakresu poszczególnych zajęć należy wyłącznie do Organizatora.

  Grupa odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w siedzibie Organizatora. 

  Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla Uczestników ani nie pokrywa kosztów przejazdu do miejsca, gdzie odbywa się Grupa.

  Podczas wybranych spotkań Grupy, Organizator udostępni Uczestnikowi zbiór materiałów psychoedukacyjnych.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, osób bądź osoby prowadzącej Grupę. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia Grupy lub zmiany formy prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach grupy na formę online: 

  w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Organizatora a uniemożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej,

  w szczególności w sytuacjach wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej.  

  Organizator zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Uczestnika o zaistniałej zmianie wskazanej w pkt. 7 powyżej oraz wskazania okoliczności, z których wynika wprowadzenie danej zmiany. 

  W przypadku zaistnienia zmiany opisanej w punkcie 7., obowiązkiem Uczestnika jest: 

  zapewnienie sobie dostępu do komputera, tabletu lub smartfona z dostępem do stabilnego łącza internetowego pozwalającego na przesyłanie i odbieranie obrazu i dźwięku.

  zapewnienie sobie możliwości połączenia się z miejsca, które nie narusza poczucia bezpieczeństwa i anonimowości pozostałych uczestników. Niedopuszczalne jest łączenie się z restauracji, kawiarni, bibliotek, innych miejsc publicznych, środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej i innych miejsc, gdzie przebywają osoby trzecie.

 

 • Obowiązki Uczestników w zakresie dbania o wzajemne bezpieczeństwo i poufność

 

 • Uczestnik jest odpowiedzialny za swój dobrostan fizyczny i psychiczny w trakcie zajęć.

  Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikłe z zatajenia przez Uczestnika czynników mogących stanowić przeciwskazanie do uczestnictwa w zajęciach. 

  Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o pozostałych uczestnikach.

  Nie jest dozwolone utrwalanie w jakiejkolwiek formie przebiegu treningu oraz korzystanie z dyktafonu lub innych urządzeń rejestrujących wideo, obraz lub dźwięk (w tym również oprogramowania rejestrującego przebieg sesji online).  

 

 • Płatności

 

 • Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji, która jest dodatkowo płatna zgodnie z aktualnym cennikiem konsultacji indywidualnych Psychoterra Cognita. 

  Osoby zakwalifikowane do grupy są zobowiązane do wnoszenia opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem i wybranym harmonogramem płatności, które znajdują się na stronie www.psychoterracognita.pl

  Płatności należy dokonywać przelewem na konto Organizatora:  MBank: 83 1140 2004 0000 3102 7778 5092

  Płatność może być dokonana: jednorazowo przed rozpoczęciem Grupy, w dwóch lub trzech ratach, zgodnie z wybranym harmonogramem.

  Opóźnienia w płatnościach mogą wiązać się z brakiem możliwości uczestniczenia w grupie. 

  Dopuszcza się dokonywanie płatności gotówką lub kartą w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem mailowo bądź telefonicznie. 

  Faktura za grupę jest wystawiana na prośbę Uczestnika. W tym celu Uczestnik powinien przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury najpóźniej w dniu pierwszego spotkania na adres kontakt@psychoterracognita.pl.

  Nieobecności na pojedynczych spotkaniach nie uprawniają do zmniejszenia opłaty za Grupę. 

 

 • Rezygnacja Uczestnika i odwołanie Grupy.

 

 • W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Grupie do 7 dni przed rozpoczęciem Grupy, Uczestnikowi zwracana jest całość opłat dokonanych na poczet Grupy.  

  W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Grupie później niż 7 dni przed rozpoczęciem grupy, ale przynajmniej dzień przed  rozpoczęciem, Uczestnik ponosi koszt rezygnacji w wysokości 50% opłaty za Grupę. 

  Uczestnik, który zostanie skreślony z listy uczestników lub zrezygnuje w trakcie Grupy zobowiązany jest do wniesienia opłaty za cały kurs.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Grupy: 

  z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, 

  w terminie 3 dni przed rozpoczęciem Grupy w razie nieskompletowania wystarczającej liczby Uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Grupy nawet pomimo nieskompletowania wymaganej liczby uczestników.

  W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Grupie, związanej z jej odwołaniem przez Organizatora lub zmianą terminu z przyczyn opisanych w punkcie 4 powyżej, Uczestnikowi zwracana jest całość opłat dokonanych na poczet Grupy.

 

 

 • Własność intelektualna

 

 • Udostępniane i prezentowane przez Organizatora podczas Grupy materiały psychoedukacyjne, ćwiczeniowe oraz wszelkie utwory i metody, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Pełnia praw autorskich do nazwy Grupy i jego szczegółowego opisu należy do Organizatora.

  Uczestnik nie nabywa poprzez udział w Grupie żadnych praw do dóbr niematerialnych wymienionych w punktach: 1 i 2, powyżej, w tym w szczególności do udostępnionych materiałów psychoedukacyjnych. 

  Uczestnik, w związku z korzystaniem z usług psychoedukacyjnych podczas Grupy, zobowiązany jest przestrzegać praw własności intelektualnej, w szczególności wynikających z autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych, a także praw twórców wynikających z autorskich praw osobistych.

 

 • Dane osobowe

 

 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

  Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: przeprowadzenie Grupy, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych, obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z przeprowadzeniem treningu, identyfikacja uczestnika.

  Odbiorcami danych osobowych są:urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, osoby prowadzące, oraz dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w prowadzonej działalności. urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, osoby prowadzące, oraz dostawcy oprogramowania.

  Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie Organizatora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Uczestnik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Organizator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.  

  Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Inne zasady

 

 • Udział w treningu oznacza także zgodę na zasady jakie zostaną przedstawione przez psychoedukatorki i wypracowane przez Uczestników na pierwszym spotkaniu. 

  Uczestnik, który swoim zachowaniem narusza bezpieczeństwo pozostałych uczestników lub prowadzących może zostać wyproszony z poszczególnych zajęć oraz skreślony z listy uczestników bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych środków. 

  Regulamin obowiązuje od 01.10.2022